Organisatie

 

Alle advocaten die kantoor houden in het arrondissement Limburg vormen met elkaar de orde van advocaten Limburg. De orde, die juridisch een publiekrechtelijke rechtspersoon is, kan gelijkgesteld worden met een vereniging, zij het dat advocaten lid zijn op grond van de advocatenwet en niet op grond van een eigen keuze.

 

 

DEKEN

 

De Deken is voorzitter van de raad en van de jaarlijkse vergadering van de orde.

Hij wordt gekozen door de jaarlijkse vergadering van de orde.

Bij ontstentenis wordt de deken vervangen door de waarnemend deken, die eveneens deel van de raad uitmaakt.

De deken is toezichthouder binnen de orde en belast met het toezicht op de naleving door advocaten van onder meer: de advocatenwet, de verordening op de advocatuur, de gedragsregels advocatuur en de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

In deze toezichthoudende rol beschikt de deken over bestuursrechtelijke bevoegdheden.

De deken van de orde Limburg maakt deel uit van het landelijke dekenberaad. In dit beraad voeren de dekens van alle Nederlandse arrondissementen overleg over de manier waarop zij toezicht uitoefenen, waarbij zij ook nadere regels vaststellen en afspraken maken. Toezicht vindt op deze wijze op uniforme wijze plaats, waarbij rekening kan worden gehouden met lokale omstandigheden.

Naast toezichthouden heeft de deken ook een taak als intern en extern aanspreekpunt van de orde Limburg, neemt hij zonodig een bemiddelende rol op zich en behandelt hij klachten over advocaten. Daarnaast onderhoudt de deken de contacten met de Nederlandse Orde van Advocaten en voert hij regulier overleg met de presidenten van gerechtelijke instanties, de hoofdofficier van justitie en de raad voor de rechtsbijstand.

 

 

Raad van de orde

 

De raad vormt het bestuur van de orde Limburg en wordt, net als de deken, verkozen door de jaarlijkse vergadering van de orde.

De raad is onder meer verantwoordelijk voor de begroting - en jaarrekeningcyclus en de inrichting van het bureau van de orde.

De verschillende leden van de raad hebben elk hun eigen aandachtsgebieden maar de raad neemt als college de besluiten. 

Zo beoordeelt de raad verzoeken tot inschrijving als advocaat en neemt zij beslissingen met betrekking tot de toelating van stagiaires, de goedkeuring van patroons, de afgifte van stageverklaringen en de beëindiging en opschorting van stages.

Ook ondersteunen de leden van de raad de deken in zijn toezichthoudende taak door bijvoorbeeld namens de deken deel te nemen aan kantoorbezoeken.

Leden van de raad onderhouden voorts contacten met gerechtelijke instanties en met ketenpartners.

Een belangrijke rol is voor de raad weggelegd in het voeling houden met hetgeen er leeft binnen de balie en bij de rechtszoekenden. Zo organiseert de raad cursussen voor advocaten en stimuleert zij de onderlinge contacten.

De raad van de orde komt maandelijks bij elkaar.

 

Samenstelling Raad van de Orde Limburg

 

 

COMMISSIES

 

De raad in het arrondissement Limburg wordt bijgestaan door enkele commissies. Iedere commissie heeft tenminste een lid van de raad als lid. De commissies kunnen de raad van de orde gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Momenteel zijn er zeven commissies, te weten:

  • de commissie strafrecht
  • de commissie cursussen
  • de commissie insolventierecht
  • de commissie bestuursrecht/vreemdelingenrecht
  • de commissie personen - en familierecht
  • de commissie civiel/handelsrecht
  • de werkgroep BOPZ

 

 

College van afgevaardigden

 

Het college van afgevaardigden is het inspraakorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten, een soort advocatenparlement. Het college van afgevaardigden oordeelt over besluiten van de Algemene Raad, die het bestuur vormt van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Van het college van afgevaardigden maken advocaten, uit alle  arrondissementen in het land, deel uit. Het College bestaat uit zo’n 100 afgevaardigden. Zij worden gekozen door de advocaten in hun arrondissement.

 

Samenstelling College van Afgevaardigden Limburg

 

 

het bureau

 

De deken en de raad worden in hun taken ondersteund door het bureau van de orde Limburg, waar de adjunct secretaris/bureaudirecteur, stafjuristen en administratieve medewerkers deel van uitmaken.