U zoekt een advocaat

Vinden van een advocaat
Voor het vinden van een advocaat verwijzen wij u allereerst naar het Juridisch Loket voor een eerste rechtshulp. Daarnaast kunt u met behulp van de zoekmachine op www.advocatenorde.nl ook een advocaat vinden. Via dit hulpmiddel dat door de Orde van Advocaten ter beschikking is gesteld is het voor u mogelijk zelf een advocaat te vinden.


Aanwijzing van een advocaat o.g.v. artikel 13 Advocatenwet
In uitzonderlijke gevallen kan de deken een advocaat aanwijzen.

Alvorens een verzoek tot aanwijzing advocaat in behandeling kan worden genomen moet kunnen worden beoordeeld dat aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 13 Advocatenwet wordt voldaan.

Dit houdt in dat:

a. uit uw verzoek dient te blijken op welke procedure of belang(en) het verzoek betrekking heeft;
b. het moet gaan om een zaak waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven of bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden;
c. de desbetreffende zaak moet dienen in het arrondissement Limburg;
d. moet blijken dat u niet of niet tijdig een advocaat kunt vinden om u bij te staan. 

Met betrekking tot voorwaarde d. dient u aan te tonen dat u geen advocaat hebt kunnen vinden om uw belangen te behartigen en ook via het Juridisch Loket geen advocaat hebt kunnen vinden. U zult in dat geval een schriftelijke opgave dienen te verstrekken van ten minste vijf advocaten die u zonder succes hebt verzocht uw zaak te behartigen in de door u te entameren zaak, waarbij u tevens wordt verzocht de redenen van afwijzing aan te tonen.

De deken kan het verzoek wegens gegronde redenen afwijzen of een eerdere aanwijzing op grond van bijzondere redenen wijzigen of intrekken.

Binnen zes weken na de bekendmaking van de beschikking, inhoudende afwijzing van het verzoek, kan de belanghebbende beklag doen bij het Hof van Discipline.


Aldus vastgesteld door de Deken van de Orde van advocaten in het arrondissement Limburg op 3 april 2015