OVER DE ORDE

 

Inleiding
Nederland is opgedeeld in elf arrondissementen, met elk een lokale orde van advocaten. Daarnaast is er één landelijke orde, de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), met van de lokale orden te onderscheiden taken en bevoegdheden.

 

I. Lokale orde
De gezamenlijke advocaten die kantoor houden in het arrondissement Limburg vormen met elkaar de Orde van advocaten Limburg. De orde van advocaten is de rechtspersoon, waaronder verschillende bestuursorganen zijn ondergebracht: de deken, de raad van de orde en de jaarlijkse vergadering.

 

Deken
De deken is toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De deken houdt krachtens de Advocatenwet en de Algemene wet bestuursrecht toezicht op de naleving door advocaten die kantoor houden in dat arrondissement van de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de regelgeving.

Daarnaast onderzoekt de deken klachten tegen advocaten voordat deze aan de tuchtrechter worden voorgelegd. De deken treedt hier op als onderzoeker en heeft een taak om in bepaalde gevallen te bemiddelen.

Tot slot kan de deken advocaten aanwijzen en advies geven aan advocaten.

De deken maakt deel uit van het landelijk dekenberaad. In dit beraad voeren de gezamenlijke dekens overleg over de manier waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen. Toezicht vindt op deze wijze op uniforme, transparante, onafhankelijke, proactieve en efficiënte wijze plaats, waarbij rekening kan worden gehouden met lokale omstandigheden. Het dekenberaad heeft geen formele wettelijke positie en heeft niet de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen. De dekens als bevoegde bestuursorganen dienen dat ieder afzonderlijk te doen. Voor meer informatie over het toezicht op de advocatuur, waaronder het jaarverslag en het jaarplan van het dekenberaad wordt verwezen naar www.toezichtadvocatuur.nl

 

Raad van de orde
De Orde van advocaten in het arrondissement Limburg wordt bestuurd door de raad van de orde met als voorzitter de deken. De deken en de overige leden van de raad worden uit de leden van de orde gekozen in de jaarlijkse vergadering van de orde.

De raad van de orde beoordeelt verzoeken tot inschrijving als advocaat op het tableau en neemt onder andere beslissingen met betrekking tot de toelating van stagiairs, de goedkeuring van patroons en de afgifte van stageverklaringen. Ook is de raad van de orde verantwoordelijk voor de begroting- en jaarrekeningcyclus en de inrichting van het bureau van de orde.

De verschillende leden van de raad hebben elk hun eigen aandachtsgebieden en zijn aanspreekpunt voor de advocaten in het arrondissement. De leden van de raad ondersteunen de deken in zijn toezichthoudende taak. De raad van de orde komt maandelijks bij elkaar. De raad van de orde geeft geen inhoudelijk juridisch advies.

De deken en de raad van de orde worden ondersteund door een lokaal bureau onder leiding van een adjunct-secretaris/directeur.

Samenstelling raad van de orde Limburg 

 

Commissies

De raad van de orde in het arrondissement Limburg wordt bijgestaan door enkele commissies. Iedere commissie heeft tenminste een lid van de raad als lid. De commissies kunnen de raad van de orde gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Momenteel zijn er vier commissies, te weten:

de commissie strafrecht (contactpersoon: mr. H. van der Ende)
de commissie insolventierecht (contactpersoon: mr. M. Gerrits)
de commissie personen- en familierecht (contactpersoon: mr. B. Keybeck)
de commissie civiel/handelsrecht (contactpersoon: mr. V. Nowak)

 

Jaarvergadering

Van de jaarlijkse vergadering maken alle advocaten in het arrondissement Limburg deel uit.

 

Jaarverslag raad van de orde arrondissement Limburg (besloten deel)
Huishoudelijk reglement

II. Nederlandse orde van advocaten
Naast het lidmaatschap van de betreffende lokale orde zijn alle advocaten in Nederland op grond van de Advocatenwet lid van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Zij stelt de regels voor de advocatuur, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en behartigt de publieke belangen van advocatuur en rechtzoekenden. De NOvA levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur. Zij streeft ernaar ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat een constructief-kritische, proactieve en onafhankelijke rol te vervullen en de toegang tot het recht te borgen.

 

De landelijke orde kent de volgende bestuursorganen:

 

- Algemene raad (AR)
Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad.

 

- Algemeen deken
De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken.

 

- College van afgevaardigden (CvA)
Het college van afgevaardigden stelt verordeningen vast, verkiest bepaalde functionarissen, bepaalt de hoogte van de landelijke financiële bijdrage en keurt de landelijke jaarrekening goed. De algemeen deken en de overige leden van de AR worden gekozen door het CvA. De vergaderingen van het CvA zijn openbaar.

Het college van afgevaardigden bestaat uit 54 leden die zijn gekozen door de advocaten in hun eigen arrondissement. De fractie Limburg bestaat uit 4 leden en 3 plaatsvervangend leden.

 

- Raad van advies (RvA)
De raad van advies adviseert de AR en het CvA over voorstellen voor verordeningen en de hoofdpunten van het beleid van de NOvA.

 

- College van toezicht (CvT)
Het college van toezicht ziet toe op de werking van het toezicht op advocaten (systeemtoezicht) en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekens.