Hoe rekent uw advocaat

 

De advocatuur kent geen vaste tarieven. Een advocaat mag zelf bepalen welke financiële afspraken hij met u maakt. Het beste kunt u deze bespreken tijdens het eerste gesprek dat u met hem voert, want dat voorkomt discussie achteraf.

 

Vragen vooraf voorkomt discussie achteraf
Veel voorkomende declaratiemethoden
Rechtshulp op maat
Rechtsbijstand
Juridisch Loket
Gratis Kennismakingsgesprek

 

Vragen vooraf voorkomt discussie achteraf

De advocatuur kent geen vaste tarieven. Een advocaat mag zelf bepalen, welke financiële afspraken hij met u maakt. Het beste kunt u dit doen tijdens het eerste gesprek dat u met elkaar heeft.
Vragen vooraf voorkomt discussie achteraf. Vraag uw advocaat daarom tijdens het eerste gesprek om een schatting van de kosten te geven en om uitleg en schriftelijke bevestiging van het declaratiesysteem dat hij in uw geval zal toepassen. Op dat moment kan uw advocaat ook bekijken of u in aanmerking komt voor financiële steun van de overheid voor de rechtsbijstand die u krijgt (een toevoeging).

Vaak is het moeilijk om vooraf een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies verloopt, is immers afhankelijk van veel onzekere factoren. Het kan daardoor gebeuren dat uw advocaat er meer tijd aan moet besteden dan hij vooraf dacht. Hij hoort u tussentijds wel te informeren over extra werk en oplopende kosten. Vraag uw advocaat u regelmatig op de hoogte te houden van de financiële stand van zaken of om u tussentijds declaraties te sturen. Zo houdt u de kosten in de gaten.

 

Veel voorkomende declaratiemethoden

1. Op basis van uurtarief

a. Aantal uren x uurtarief
Het tarief wordt vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkte te vermenigvuldigen met het afgesproken uurtarief. Een advocatenkantoor kan een vast uurtarief hanteren, of verschillende uurtarieven per type advocaat, afhankelijk van diens ervaring. Ook kan de hoogte van het uurtarief (mede) afhankelijk worden gemaakt van de haast die met de zaak geboden is, de benodigde deskundigheid, de aard van de zaak, het belang daarvan of andere factoren.

b. Afhankelijk van draagkracht
Hierbij stelt de advocaat de hoogte van het uurtarief bij naar gelang de financiële draagkracht van de cliënt.

c. Afhankelijk van het resultaat
De advocaat kan twee tarieven met zijn cliënt afspreken:

- een lager tarief als de doelstelling niet wordt bereikt,

- een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt.

2. Vast bedrag

De cliënt komt met de advocaat vooraf een vast totaalbedrag overeen.

3. Jaarcontract/kaderafspraak

Bij dit type afspraken is de cliënt meestal een ondernemer, die verwacht meerdere zaken door dezelfde advocaat te laten behandelen. Beide partijen maken afspraken over tarieven en factoren die een rol spelen bij het vaststellen van de hoogte van de declaraties.

4. Incassotarief

In een incassozaak int een advocaat namens zijn cliënt geld bij anderen. Als de advocaat meerdere van dergelijke zaken voor een bedrijf behandelt, is het gebruikelijk dat hij daarvoor een op voorhand afgesproken bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag ontvangt.

5. Andere methoden

Andere methoden, of een combinatie van bovengenoemde methoden zijn ook mogelijk, zolang deze niet in strijd zijn met de bestaande beroeps- en gedragsregels van de advocaat.

6. ‘No cure no pay’ niet toegestaan

In het buitenland krijgen advocaten soms alleen een vergoeding voor hun werk, als zij de zaak winnen. Dit systeem staat bekend als 'no cure no pay'. Dit systeem is in Nederland niet toegestaan.

 

Rechtshulp op maat

Voor de rechtzoekende is sinds enige tijd een 'tarief op maat' mogelijk. Met 'tarief op maat' wordt bedoeld dat de advocaat bij de bepaling van zijn tarief rekening houdt met de draagkracht van de rechtzoekende.

Een groot aantal advocatenkantoren hanteert al langer een 'tarief op maat', vanuit de overtuiging dat de weg naar de rechter moet openstaan voor iedere rechtzoekende. 

De advocaat en cliënt maken onderling afspraken over de invulling van het 'tarief op maat'. De advocaat houdt rekening met de hoogte van het inkomen van de cliënt en het belang van diens zaak. Het streven is om zodoende vraag en aanbod zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

 

Rechtsbijstand

In de Nederlandse Grondwet is vastgelegd, dat wie rechtsbijstand nodig heeft maar dit niet kan betalen, recht heeft op financiële hulp van de overheid. Dat noemen we 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.

De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

In de praktijk betaalt de Raad in beginsel een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Daaraan is wel een aantal voorwaarden verbonden.  Deze voorwaarden kunt u vinden op: www.rechtsbijstand.nl

De aanvraag voor gesubsidieerde bijstand wordt door uw advocaat of mediator namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand ingediend. De advocaat of mediator vraagt met andere woorden een toevoeging voor u aan. Dit moet voorafgaande aan de behandeling van uw zaak gebeuren.

Zoekt u een advocaat of mediator, let dan op: niet iedere advocaat of mediator werkt op basis van een toevoeging. Vraag daarom vooraf aan de advocaat of mediator of deze door de overheid gesubsidieerde rechtszaken behandelt.

 

Het Juridisch Loket

U kunt over gesubsidieerde rechtsbijstand ook informatie vragen bij het Juridisch Loket bij u in de buurt. Het Juridisch Loket richt zich op het verstrekken van informatie en advies in geval van juridische problemen. Hiervoor zijn in Nederland loketten ingericht waar u gratis uw juridische probleem kunt voorleggen. De Jurische Loketten binnen het arrondissement Limburg zijn te vinden in Heerlen, Maastricht en Roermond. Bij het Juridisch Loket zal worden geprobeerd uw probleem te verhelderen en u van informatie te voorzien. Ook kunt u door het Juridisch Loket worden doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat of naar een mediator. Meer informatie over het Juridisch Loket.

 

 

Gratis Kennismakingsgesprek

Bij veel advocaten kunt u terecht voor een gratis kennismakingsgesprek van maximaal een half uur. Vraag hiernaar bij het maken van een eerste afspraak.

In dat gesprek kunt u zich in algemene zin juridisch oriënteren en kan de advocaat, afhankelijk van de complexiteit van uw zaak, u een goede indruk geven van uw situatie en van de mogelijkheden om stappen te ondernemen. Soms kan een briefje van de advocaat al voldoende zijn om een probleem op te lossen.

Als u de advocaat na dit eerste kosteloze gesprek daadwerkelijk aan het werk zet, zal deze uiteraard wel kosten in rekening brengen. Maak in dit stadium goede financiële afspraken met de advocaat.