Lokale voorschriften

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016
Op 1 maart 2015 is de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Limburg in werking getreden. Deze beleidsregel is onlangs in het dekenberaad geëvalueerd. De dekens hebben besloten de beleidsregel op bepaalde punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 in het arrondissement Limburg. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016. De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Limburg wordt hiermee ingetrokken.


Speerpunten
De deken is niet verplicht bij overtreding van een bestuursrechtelijk handhaafbare norm daadwerkelijk bestuursrechtelijk te handhaven: bij het bepalen van de handhavingsmethode (tuchtrechtelijk of bestuursrechtelijk) maakt hij de inschatting welke route in het specifieke geval het meest effectief zal zijn in het beëindigen van de overtreding en/of in het voorkomen dat de overtreding opnieuw plaatsvindt. Wel stellen de dekens jaarlijks een aantal normen vast die als speerpunten gelden voor de bestuursrechtelijke handhaving. Tenzij sprake is van samenloop of bijzondere omstandigheden, wordt overtreding van deze normen in beginsel bestuursrechtelijk gehandhaafd. Voor 2015 hebben zij de volgende speerpunten vastgesteld:de advocaat beschikt over een advocatenpas (artikel 6.13, eerste lid, Verordening op de advocatuur);

  • de advocaat heeft een stichting derdengelden ter beschikking (artikel 6.21 Verordening op de advocatuur);
  • de advocaat beschikt over een kantoorklachtenregeling (artikel 6.28 Verordening op de advocatuur);
  • de advocaat draagt zorg voor een juiste en volledige informatieverstrekking omtrent de wijze van praktijkuitoefening en omtrent enige vorm van samenwerking (artikel 7.4 Verordening op de advocatuur);
  • de advocaat draagt zorg voor een volledige opdrachtbevestiging (artikel 7.5 Verordening op de advocatuur).

Beleidsregel handhaving Wwft 2016

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet is de deken per 1 januari 2015 naast toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet tevens aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften echter ook bestuursrechtelijk handhaven door een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 26, tweede lid, en artikel 27, tweede lid, Wwft), of door een aanwijzing te geven (artikel 32 Wwft).

Ten behoeve van de rechtszekerheid heeft de deken in dit kader de Beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement 26 mei 2016 vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2016

- Beleidsregel handhaving Wwft 2016


- Besluit financiële bijdrage 2016

 

- Besluit Mandaat, volmacht en machtiging Deken
      - Addendum bij Besluit Mandaat, volmacht en machtiging van de deken- Besluit mandaat, volmacht en machtiging Raad van de Orde


- Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoeginszaken


- Huishoudelijk reglement 2016

 

- FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) (februari 2017)

 

- Besluit machtiging toezicht advocatuur 2018 Limburg