Lokale voorschriften

 

 

Beleidsregel toezicht Wwft 2023 in het arrondissement Limburg

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 8 maart 2023 uniform toezichtbeleid vastgesteld. De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd. Tevens is een toelichting gemaakt op de Beleidsregel toezicht Wwft 2023 en zijn verschillende guidance documenten opgesteld. Deze documenten (in de meest recente versies) zijn eveneens te vinden op de website Toezicht Advocatuur

 

Beleidsregel toezicht Wwft 2023 in het arrondissement Limburg

Bijlage 1 bij Beleidsregel toezicht Wwft 2023

Toelichting bij Beleidsregel toezicht Wwft 2023

Model risicobeleid versie maart 2023

Model Wwft formulier 2023

 

 

Stukken ten behoeve van Wwft uitvraag:


Veelgestelde vragen vragenlijst WWFT Q&A

Overzicht Wwft vragen

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 in het arrondissement Limburg

- Bijlage I bij Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 in het arrondissement Limburg

 

Overige lokale regelgeving:

- Besluit Mandaat, volmacht en machtiging Deken

 - Addendum bij Besluit Mandaat, volmacht en machtiging van de deken

- Besluit mandaat, volmacht en machtiging Raad van de Orde

- Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoeginszaken

- Huishoudelijk reglement 2016

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) juli 2022

- Besluit machtiging toezicht advocatuur 2018 Limburg

 

Op het besloten deel is aanvullende informatie te vinden over de orde en voor de advocatenpraktijk, waaronder beleidsregels, besluiten en leidraden.