Lokale voorschriften

 

Beleidsregel recidive:

In deze beleidsregel inzake gebruik toezicht - en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive wordt het door de dekens gehanteerde beleid bij recidive vastgelegd.

 

Beleidsregel handhaving Wwft 2018

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld. De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd. Tevens is een voorbeeld gemaakt van risicoprofielen die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van risicobeleid als bedoeld in de beleidsregel. Dit voorbeeld wordt gepubliceerd op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten en kan via deze link worden geraadpleegd.

De beleidsregel toezicht Wwft 2018 is hier raadpleegbaar. De bijlage treft u hier aan.

De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018 treft u hier aan.

 

Stukken ten behoeve van Wwft uitvraag:


Veelgestelde vragen vragenlijst WWFT Q&A

Overzicht Wwft vragen

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016

Op 1 maart 2015 is de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Limburg in werking getreden. Deze beleidsregel is onlangs in het dekenberaad geëvalueerd. De dekens hebben besloten de beleidsregel op bepaalde punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 in het arrondissement Limburg. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016. De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Limburg wordt hiermee ingetrokken.

Speerpunten
De deken is niet verplicht bij overtreding van een bestuursrechtelijk handhaafbare norm daadwerkelijk bestuursrechtelijk te handhaven: bij het bepalen van de handhavingsmethode (tuchtrechtelijk of bestuursrechtelijk) maakt hij de inschatting welke route in het specifieke geval het meest effectief zal zijn in het beëindigen van de overtreding en/of in het voorkomen dat de overtreding opnieuw plaatsvindt. Wel stellen de dekens jaarlijks een aantal normen vast die als speerpunten gelden voor de bestuursrechtelijke handhaving. Tenzij sprake is van samenloop of bijzondere omstandigheden, wordt overtreding van deze normen in beginsel bestuursrechtelijk gehandhaafd. Voor 2015 hebben zij de volgende speerpunten vastgesteld:de advocaat beschikt over een advocatenpas (artikel 6.13, eerste lid, Verordening op de advocatuur);

de advocaat heeft een stichting derdengelden ter beschikking (artikel 6.21 Verordening op de advocatuur);
de advocaat beschikt over een kantoorklachtenregeling (artikel 6.28 Verordening op de advocatuur);
de advocaat draagt zorg voor een juiste en volledige informatieverstrekking omtrent de wijze van praktijkuitoefening en omtrent enige vorm van samenwerking (artikel 7.4 Verordening op de advocatuur);
de advocaat draagt zorg voor een volledige opdrachtbevestiging (artikel 7.5 Verordening op de advocatuur).

- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2016

Overige lokale regelgeving:

- Besluit Mandaat, volmacht en machtiging Deken

 - Addendum bij Besluit Mandaat, volmacht en machtiging van de deken

- Besluit mandaat, volmacht en machtiging Raad van de Orde

- Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoeginszaken

- Huishoudelijk reglement 2016

- FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) 2021

- Besluit machtiging toezicht advocatuur 2018 Limburg