De beëdiging

 

Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt digitaal ingediend bij de Raad van de Orde in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden.


Voor het uploaden van het beëdigingsverzoek heeft u de volgende documenten nodig;

1. Kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling van het burgerservicenummer);
2. Kopie van de Bul(len), d.w.z. óf alleen de Doctoraalbul of zowel de Bachelorbul alsook de Masterbul en -indien van toepassing- ook een kopie van de civiel effect verklaring alsmede een kopie van de bijbehorende cijferlijsten;
3. Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die op het moment van beëdiging bij de rechtbank niet ouder mag zijn dan 3 maanden, geadresseerd op het huisadres); Indien u nog niet over een VOG beschikt, dan dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen. Hier kunt u het aanvraagformulier voor de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) downloaden.
4. Indien van toepassing een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de orde van advocaten uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven;
5. Stagiaire: een verzoek tot goedkeuring stage en patroon met bijbehorende stukken (conform het model zoals hieronder gepubliceerd);
6. Certificaat patroonscursus;
7. Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring. 

Voor stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, dient overleg plaats te vinden met het bureau van de orde via bureau@advocatenorde-limburg.nl.

 

Wanneer u bovenstaande documenten compleet heeft kunt u hier het beëdigingsverzoek digitaal indienen.

Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de Raad het verzoek ingediend.

 

Let op: uiterste data indienen beëdigingsrekest en aanmelding Beroepsopleiding


Najaarscyclus (start Beroepsopleiding op 1 september):
Beëdigingsrekest uiterlijk op 1 juni indienen;
Aanmelding Beroepsopleiding uiterlijk op 30 juni.

Om aan de najaarscyclus mee te kunnen doen dient men uiterlijk op 30 juni aangemeld te zijn bij de Beroepsopleiding en uiterlijk eind augustus te zijn beëdigd. Om die reden dienen beëdigingsrekesten voor 1 juni te worden ingediend. Bij nadien ingediende beëdigingsrekesten kan het zijn dat deelname aan de najaarscyclus niet meer mogelijk is. Wanneer niet uiterlijk 30 juni is aangemeld bij de Beroepsopleiding is deelname in de najaarscyclus niet mogelijk.


Voorjaarscyclus (start Beroepsopleiding op 1 maart):
Beëdigingsrekest uiterlijk op 1 december indienen;
Aanmelding Beroepsopleiding uiterlijk op 31 december.

Om aan de voorjaarscyclus mee te kunnen doen dient men uiterlijk op 31 december aangemeld te zijn bij de Beroepsopleiding en uiterlijk eind februari te zijn beëdigd. Om die reden dienen beëdigingsrekesten voor 1 december te worden ingediend. Bij nadien ingediende beëdigingsrekesten kan het zijn dat deelname aan de voorjaarscyclus niet meer mogelijk is. Wanneer niet uiterlijk 31 december is aangemeld bij de Beroepsopleiding is deelname in de voorjaarscyclus niet mogelijk.


Aanmelden voor de beroepsopleiding advocaten moet geschieden via deze link.

 

Na het in behandeling nemen van het rekest treedt het vervolgtraject van de lokale Orde in werking. De Orde Limburg beoordeelt de aanvragen goedkeuring stage en patroon volgens vastgesteld beleid.

Deze beleidsregel kunt u hier raadplegen.

Tenzij de Raad van de Orde weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen (artikel 4 advocatenwet), zal het rekest door de Raad worden doorgestuurd naar de Rechtbank Limburg ten behoeve van de beëdiging van verzoeker.


Verdere verloop van de procedure:
De advocaat-stagiaire zal één gesprek hebben met de voorzitter van het bestuur van de rechtbank Limburg.

Dit gesprek zal plaatsvinden in groepjes, 1 x per 3 maanden. Hierover wordt de advocaat-stagiaire te zijner tijd ingelicht.


Beëdiging advocaat-stagiaires

De Beroepsopleiding Advocaten duurt minimaal 2,5 jaar. Artikel 8 lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding de stagiaire te laten beëdigen. Houdt er rekening mee dat de gehele procedure zo'n 10-12 weken in beslag kan nemen.


Beëdigingszitting

De beëdigingen vinden plaats in de rechtbank Limburg, locaties Maastricht en Roermond.
De advocaat wordt beëdigd door een enkelvoudige kamer.
De beëdigingsdata vindt u onder het tabblad beëdigingsdata

 

Formulieren:

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon voor stagiaire-ondernemer
Formulier verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon 'stage in dienst'
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon

Formulier verzoek tot wijziging patroon

Voorbeeld beëdigingsverzoek

Voorbeeld begeleidingsplan