De beëdiging

 

Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt ingediend bij de Raad van de Orde in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden en niet meer bij de griffie van de Rechtbank.

Voor de stagiaires die in Limburg beëdigd worden dienen de rekesten in vijfvoud te worden ingediend bij de Raad van de Orde (v.h. Bureau van de Orde) aan de Boven de Wolfskuil 3-C14, 6049 LX Roermond.

 

Het beëdigingsverzoek dient met de volgende bijlagen te worden ingediend:

1. Kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling van het burgerservicenummer);
2. ** Originele bul(len), d.w.z. óf alleen de Doctoraalbul of zowel de Bachelorbul alsook de Masterbul en -indien van toepassing- ook de originele civiel effect verklaring met een kopie van deze bul(len) en civiel effect verklaring, alsmede een kopie van de bijbehorende cijferlijsten;
3. Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn, geadresseerd op het huisadres); Indien u nog niet over een VOG beschikt, dan dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen. Hier kunt u het aanvraagformulier voor de Verklaring omtrent het Gedrag 2017 (VOG) downloaden.
4. Indien van toepassing een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de orde van advocaten uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven;
5. Stagiaire: een verzoek tot goedkeuring stage en patroon met bijbehorende stukken (conform het model zoals hieronder gepubliceerd);
6. Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring

 

Voor stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, dient overleg plaats te vinden met het bureau van de orde: 088 -147 4333 of bureau@advocatenorde-limburg.nl.

 

Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de Raad het verzoek ingediend.

 

Na het in behandeling nemen van het rekest treedt het vervolgtraject van de  lokale Orde in werking:

 

Tenzij de Raad van de Orde weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen (artikel 4 advocatenwet), zal het rekest door de Raad worden doorgestuurd naar de Rechtbank Limburg ten behoeve van de beëdiging van verzoeker.


Verdere verloop van de procedure:
De advocaat-stagiaire zal één gesprek hebben met de voorzitter van het bestuur van de rechtbank Limburg.
Dit gesprek zal plaatsvinden in de kamer van mr. Pulles op een donderdag van 10.00 tot 10.20 uur en aansluitend om 11.30 uur een gesprek bij het OM/OvJ, Avenue Ceramique 125 te Maastricht.


Beëdiging advocaat-stagiaires

De Beroepsopleiding Advocaten duurt minimaal 2,5 jaar. Artikel 8 lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding de stagiaire te laten beëdigen. Houdt er rekening mee dat de gehele procedure zo'n 10-12 weken in beslag kan nemen.


Beëdigingszitting

De beëdigingen vinden plaats in de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.
De advocaat wordt beëdigd door een enkelvoudige kamer.
De beëdigingsdata van 2017 vindt u onder het kopje beëdigingsdata.

 

Formulieren:

Formulier verzoek goedkeuring patronaat en stage 2015

Formulier verzoek goedkeuring patronaat en stage stagiaire-ondernemer 2015

Formulier verzoek goedkeuring patronaat en stage stagiaire in dienstbetrekking 2015 (cohen advocaat)

Formulier verzoek goedkeuring patronaat en buitenstage en verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon 2015

Formulier Verzoek wijziging patronaat

Voorbeeld beëdigingsverzoek 2015

 Aanvraagformulier VOG 2017