De stageperiode en de beroepsopleiding

 

 

Beroepsopleiding advocaten De Beroepsopleiding Advocaten is verplicht voor iedere beginnende advocaat en heeft als doel studenten te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten waardoor zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De uitvoering van de beroepsopleiding advocaten is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie.

 

Op 9 juni 2015 heeft de algemene raad besloten de BA aan te passen naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie. De aanpassingen zijn besproken in de collegevergadering van 24 juni 2015. De conclusie van de tussentijdse evaluatie is dat er een hoogwaardige en stevige opleiding is neergezet, die nog in ontwikkeling is. Er is gekeken naar knelpunten in de opleiding en er worden aanbevelingen gedaan voor maatregelen die deze kunnen wegnemen, zonder de oorspronkelijke uitgangspunten te verliezen. Stagiaires worden over de aanpassingen door de uitvoeringsorganisatie geïnformeerd. Meer informatie website beroepsopleiding advocaten.

 

PROGRAMMA BEROEPSOPLEIDING

De beroepsopleiding advocaten bestaat uit drie leerlijnen:

Burgerlijk (proces)recht
Bestuurs(proces)recht
Straf(proces)recht


Bij voorkeur kiest de advocaat-stagiaire een leerlijn die aansluit bij zijn praktijk. In deze leerlijn volgt de advocaat-stagiaire de major. De advocaat-stagiaire kiest aan het begin van de opleiding daarnaast voor een minor in één van de andere twee rechtsgebieden. Er is ook ruimte voor het volgen van keuzevakken. Tot slot is in de opleiding veel aandacht voor ethiek, worden materieel en formeel recht geïntegreerd onderwezen en worden vrijwel alle vakken afgesloten met een toets.

In het curriculum is inzichtelijk gemaakt hoeveel contactonderwijs gedurende de opleiding de stagiaire per vak krijgt en hoeveel tijd er (gemiddeld) nodig is ter voorbereiding van het onderwijs inclusief het examen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er minder of meer voorbereidingstijd nodig is. Dat hangt af van de kennis en ervaring in combinatie met de gekozen major en minor. In enkele gevallen is het contactonderwijs omgezet naar e-learning.
Hieronder treft u een aantal relevante documenten met betrekking tot de BA.

Curriculum BA
Opleidingsreglement BA 2015
Examenreglement BA 2015
Inschrijfvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand
Informatie Rio’s, Raio’s en IDR-kandidaten
Organisatie BA
Achtergrondinformatie over de toetsing
Meer informatie over de BA


AANMELDING, ANNULERING EN KOSTEN

De NOvA is verantwoordelijk voor de aanmeldingen, de annuleringen en de facturering van de BA. Meer informatie aanmelding, annulering en kosten beroepsopleiding advocaten vindt u hier.

 Aanmeldformulier beroepsopleiding

Basistest

U dient de basistest van de NOvA af te leggen. Informatie hierover vindt u op de website van de NOvA, advocatenorde.nl/opleiding/beroepsopleiding-advocaten.

Prijs Beroepsopleiding Advocaten
De prijs van de BA is € 11.434,- exclusief BTW. Deze prijs zal hoger worden wanneer u toetsen moet herkansen of een dag contactonderwijs moet inhalen. Wij factureren u in twee termijnen. Direct na aanvang van de BA (maart 2021) ontvangt u de eerste termijn (€ 7.467,- exclusief BTW). De tweede termijn (€ 3.967,- exclusief BTW) ontvangt u aan het begin van het tweede jaar (maart 2022).

Annuleringsregeling
Indien u niet langer aan de BA wenst deel te nemen, dan gelden de regelingen van de artikelen 5 tot en met 7 van de algemene voorwaarden bij de overeenkomst.


VRAGEN?

Voor vragen over de beëdiging, goedkeuring patronaat en inschrijving voor de beroepsopleiding advocaten kunt u contact opnemen met de plaatselijke raad van de orde.
Voor vragen over inroostering, onderwijslocatie, Digitale Leeromgeving (DLO) en verzoeken behoud onderwijs en toetsmoment kunt u terecht bij de uitvoeringsorganisatie via info@cpodialogue.nl of via 088-0595700.


Voor vragen met betrekking tot examens en de examencommissie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Loon via examencommissie@cpo.ru.nl
Voor vragen over de stage of de beroepsopleiding advocaten in het algemeen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Nederlandse orde van advocaten: informatiepunt@advocatenorde.nl of via 070-3353554.


Portfolio

Het portfolio biedt steun tijdens de stage voor zowel de stagiaire als de patroon. Patroons kunnen aan de hand van het portfolio de begeleiding van de stagiaire structureren met behulp van bijvoorbeeld een checklist voor het eerste stagegesprek en de voortgangsgesprekken.
Stagiaires zien aan de hand van de opgenomen evaluatieformulieren en modellen voor voortgangsgesprekken hun professionele ontwikkeling in kaart gebracht. Hoe is het gesteld met het analytisch vermogen? Valt er iets te verbeteren aan de cliëntgerichtheid? Hoe staat het met de stressgevoeligheid? Naast deze sterkte/zwakte-analyse bevat het portfolio een ‘model’ curriculum vitae en een overzicht van behaalde landelijke en plaatselijke opleidingspunten.

 

Checklist best practice patroons

Om de begeleiding van de patroon verder te professionaliseren, heeft de NOvA in samenwerking met patroons, de Stichting Jonge Balie Nederland en vertegenwoordigers van de raden van de orde een checklist ontwikkeld. De checklist is een hulpmiddel ten behoeve van de begeleiding. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het doornemen en bespreken van de gedragsregels, het overdragen van expertise, het afstemmen van de verwachtingen en het bespreken van sterke en zwakke punten tijdens een functionerings- en beoordelingsgesprek.

Patroons krijgen de checklist bij goedkeuring van de aanvraag van een stage toegestuurd door hun lokale raad van de orde. Behalve patroons kunnen ook stagiaires de checklist gebruiken als aanknopingspunt om met hun patroon in gesprek te gaan.


Verantwoordelijkheid

De NOvA heeft de stichting beroepsopleiding advocaten (SBA) opgericht die als taak heeft de kwaliteit en uitvoering van de beroepsopleiding door de uitvoeringsorganisatie en de geaccrediteerde partijen te beoordelen. Daarnaast adviseert de SBA de NOvA over de beroepsopleiding.

De combinatie CPO / Dialogue is uitvoeringsorganisatie (UO) van de opleiding. De UO is verantwoordelijk voor het (doen) verzorgen van het onderwijs, de examinering en de feitelijke organisatie van de opleiding, inclusief selectie, opleiding en evaluatie van docenten. Naast de uitvoeringsorganisatie is het ook mogelijk om bij de geaccrediteerde partijen een deel van het onderwijs te volgen.

 

Beleidsregel 3-strikes

De toetsgelegenheid voor de beroepsopleiding is per onderdeel beperkt tot ten hoogste drie maal (artikel 3.19 lid 6 Voda). Dit betekent dat wanneer een stagiaire de examens van één of meer onderdelen van de Beroepsopleiding niet haalt, hij na drie jaar wordt geschrapt ingevolge artikel 8c lid 3 van de Advocatenwet.


De Raden van de Orde zijn tot een gezamenlijk beleid gekomen over hoe te handelen in de situatie dat een stagiaire een verzoek tot hernieuwde beëdiging indient na schrapping ex artikel 8c lid 3 Advocatenwet. De Raden van de Orde hebben besloten in beginsel verzet aan te tekenen tegen een verzoek tot beëdiging indien dit verzoek ingediend wordt binnen drie jaar na de schrapping.